Saavutettavuuden säteitä: Sano selkeästi!

Selkosuomi, selkeä suomi, selkopuhe ja selkoteksti – varmasti jokainen on nykyään kuullut puhuttavan näistä. Jokaisella on varmasti myös jo jokin käsitys siitä, mitä näillä termeillä tarkoitetaan, mihin ne liittyvät tai keitä koskevat. Voi olla että ajatuksesi suuntautuvat viranomaiskieleen, ohjeisiin tai vaikkapa maahanmuuttajiin, jotka vasta opettelevat suomea. Tässä tekstissä puhutaan siitä, mitä selkeä teksti Kajolla tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja kenen vastuulle selkosuomen tuottaminen kuuluu.  

Kajon yksi tavoitteista on saavutettavuus ja se tarkoittaa että toivomme leirille paljon osallistujia joille suurleiri on uusi kokemus. Toisaalta leirille toivottavasti tulee partiolaisia ja ei-vielä-partiolaisia, joille itselleen tai joiden perheenjäsenille suomi ei ole äidin- tai ensikieli. Leirillä on myös osallistujia, jotka käyttävät jotain puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikaatiomenetelmää. Joskus meidän jokaisen on vaikeaa ymmärtää ohjeita tai saada kiinni siitä, mitä toinen henkilö yrittää sanoa. Se että viestimme selkeästi on meidän kaikkien etu eikä se ole keneltäkään pois. 

Selkokieli tarkoittaa kielimuotoa, jossa kielen sisältöä, sanastoa ja rakenteita on muokattu yksinkertaiseksi  ja joka on suunnattu henkilöille, jolla on kielellisiä vaikeuksia. Selkokieli nähdään yleisesti osana saavutettavuutta. Suomessa selkokieltä käytetään myös rinnakkaisena terminä selkeälle yleiskielelle, vaikka täsmällisesti kyse on eri asioista. Suomessa on käytössä kansainvälisesti ainutlaatuinen selkotunnusjärjestelmä, joka valvoo selkokielisten materiaalien laatua.  

Tekstin muokkaaminen selkokielelle voidaan tehdä tekstin kokonaisrakenteen näkökulmasta, jolloin mietitään tiedon määrää ja esittämisjärjestystä. Tällöin muokkaaminen tapahtuu usein virketasolla ja keskeistä on miettiä tekstin tavoitetta ja loogisuutta lukijalle.  

Vinkkejä oman tekstisi selkeyttämiseen: 

 • Mieti tekstiäsi kokonaisuutena, hahmota sen lukija ja pohdi mikä hänelle on oleellista sisältöä. Mieti mitä haluat lukijalle sanoa.  
 • Mikäli se tekstiisi sopii, käytä sinä-muotoa.  
 • Tarkista että tekstisi esittää asian johdonmukaisessa järjestyksessä, tekstin tuottama informaatio etenee loogisesti ja kokonaisuus on helposti hahmotettava.  
 • Karsi pois turha tieto mutta pidä samalla huolta, ettet oleta lukijalle olevan jotain taustatieto, jota tekstissä ei sanota.  
 • Käytä lyhyitä peruslauseita, vältä lauseenvastikkeiden käyttöä ja korvaa ne sivulauseella.  
 • Käytä nominien taivutuksessa yleisimpiä sijamuotoja ja verbeissä aktiivimuotoja. Vältä verbien taivutuksessa harvinaisia ja vaikeita muotoja kuten potentiaalia, konditionaalia tai pluskvamperfektiä. Käytä passiivia vain jos tekijä ei ole tiedossa tai se on yhdentekevä.  
 • Pidä sanasto yksinkertaisena ja konkreettisena. Käytä johdonmukaisesti samaa termiä koko tekstin ajan, vältä synonyymeja.  
 • Selitä uudet ja mahdollisesti vaikeat termit. 
 • Vältä lyhenteitä, kirjoita esimerkiksi mieluummin ”partiojohtaja” kuin ”pj”. 
 • Vältä erityissanastoa, mieti on partion oma terminologia ymmärrettävää ja milloin sitä on pakko käyttää, milloin termin voi korvata yleisemmällä (esim. kolo → kokouspaikka). Tämä on erityisesti partioteksteissä usein hankala asia, niin myös Kajolla.  
 • Jäsennä teksti, käytä kappalejakoa ja väliotsikoita tarpeen mukaan.  

 

Lisätietoa  aiheesta:

Leealaura Leskelä ja Eliisa Uotila: Selkokieli saavutettavan viestinnän välineenä. Teoksessa Saavutettava viestintä – Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Maija Hirvonen ja Tuija Kinnunen (toim.) 2020 (sivut 227-248) 

Selkokeskus: Näin kirjoitat selkokieltä https://selkokeskus.fi/selkokieli/nain-kirjoitat-selkokielta/  

 

Skip to content