Förändringar i lotsuppdrag på Kajo

Lotsen är en trygg vuxen som är med och gör det möjligt för deltagarna att få en framgångsrik lägerupplevelse. Explorer- och roverlotsar stöder i uppdragen, men lotsen är också involverad i lägrets övriga utmaningar och framgångar. Arbetsuppgifterna för de olika åldersgruppernas lotsar på Kajo är något olika. Antalet scouter som lotsas av spejarlotsen har preciserats, läs i synnerhet informationen om lotsning av spejare och explorers noga. 

Spejarlots 

Till skillnad från tidigare information har spejarlotsen 16 spejare att lotsa. Lotspatrullens storlek är ungefär 4-8 spejare.  

Varje lägerkår namnger en eller flera spejarlotsar till Kajo, på basen av hur många av kårens spejare som deltar i lägret. Spejarlotsen är spejarens närmaste vuxen under lägret. Lotsen stöder spejaren i lägervardagen och inspirerar hen att delta i program samt att utmana sig själv under lägrets program. Lotsen har möjlighet att ta del av lotsutbildning under Kajo. Utbildningen är en del av lotsens uppdrag och den anpassas till tidtabellen från lägrets sida. Under Kajo får varje spejarlots kamratstöd av andra spejarlotsar och material som stöd för lotsandet. Spejarlotsen stöds i sitt uppdrag av en spejarlotsbas. 

Explorerlots 

Explorerlotsen har 3 partuller att lotsa. I en patrull finns ungefär 7 explon.  

Explorerlotsarna ansöker till sitt uppdrag via uppdragsbörsen eller genom skild ansökan. De intervjuas av och gör handslag med en lotsbas eller en lotsmästare. Explorerlotsens viktigaste uppdrag är att stärka gruppbildning mellan deltagarna i explorerpatrullen. Lotsen träffar patrullens deltagare under lotsträffar innan lägret och stöder explona att bli bekanta med varandra, samt förbereda sig för lägret och lägeruppdragen. Under lägret håller lotsen handslagsdiskussioner med explona och stöder dem i deras uppdrag.  

Explorerlotsen inspirerar att delta i program och uppmuntrar explona att utmana sig själva i programmen. En del av lotsandet sker vid sidan av deltagande i program, då lotsen har möjlighet att lära känna explona bättre. Lotsens uppgift är att vara tillgänglig för explona innan lägret och under hela lägret.  

Lotsbasen fungerar som stöd för lotsen i uppdraget och lägervardagen. Förutom explorerlotsbasarnas stöd får lotsarna kamratstöd från varandra och material som stöd för lotsträffarna. Explorerlotsarna är i kontakt med ledartrion innan lägret, så att explonas lägervardag inleds smidigt. Lägrets explorerlotsar har möjlighet att delta i lotsutbildning under lägret. Utbildningen är en del av lägerlotsens uppdrag och den anpassas till lägertidtabellen från lägrets sida.  

Roverlots 

Roverlotsen ansöker till sitt uppdrag via uppdragsbörsen eller genom en skild uppdragsansökan. Roverlotsen har 25 rovers att lotsa. En del av roverlotsarna inleder sitt uppdrag redan under år 2021. Övriga inleder under våren 2022 och i takt med att rovrarnas uppdrag börjar. Lotsandet innebär mycket kring uppdrag och ork samt utvecklig i uppdragen, men samtidigt möjlighet till diskussion om övriga saker i livet. Lotsandet förverkligas delvis individuellt och delvis som gruppträffar. Lotsen uppmuntrar och stöder i uppdraget samt påminner om att njuta av programmet lägret erbjuder och att ta hand om sin ork.  

Stöd i lotsens uppdrag och lägervardag ger lotsbasen. Med hjälp av basarna och andra lotsars kamratstöd erbjuds även material för att förverkliga lotsträffar.  

Lotsbas 

Varje lots får stöd från sin egen åldersgrupps lotsbas. Spejarlotsbasen har möjlighet att stöda även sin egen lägerkårs spejarlots, och att vara med och möjliggöra en lyckad lägerupplevelse för spejarna.  

Tilläggsinformation och ansökan till uppdragen som bas (på finska): 

Explorerlotsbas

Rovelotsbas  

Skip to content