Svar på vanliga frågor

"Svar på vanliga frågor" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
ANMÄLNINGEN

Den information du söker kan redan finnas på anmälningssidan så det lönar sig att kolla den först.

När kan man anmäla sig till Kajo?

Man anmäler sig till Kajo via Kuksa mellan 1.12.2021—2.2.2022. Lägeravgiften betalas i samband med anmälningen.

Kan man anmäla sig till Kajo på efterhand?

För tillfället har det inte planerats en efterhandsanmälning.

Kan man avboka sin anmälan om man får sommarjobb? Eller kan man med hjälp av sommarjobbsgarantin byta ut ett heltidsdeltagande mot enstaka lägerdagar om man endast kan delta på Kajo i några dagar?

I det här fallet är det möjligt att annulera sin anmälan till 15.5. Att förkorta sitt deltagande är även möjligt till 15.5. (då skillnaden av deltagaravgiften återbetalas). I båda fallen behövs bevis på att du mottagit arbetsplatsen. Läs mer om avbokningsvillkoren.

Kan man annulera sin anmälan om man inte får sommarledigt från jobbet?

Kajo har ingen sommarlovsskydd. Om du inte får sommarlov lönar det sig att försöka hitta någon annan som kan delta i stället för dig. Det ska man göra senast 15.5. De föregående Finnjamboree-lägren har inte heller haft sommarlovsgaranti. Roverscouter och äldre ledare utgör en relativt stor del av deltagarna på ett nationellt storläger – enligt data från Roihu 2016 kan det vara till och med 34 %. Att bevilja sommarlovsgaranti skulle göra för en för oförutsebar faktor som skulle vålla en orimlig risk för både antalet uppdragstagare och lägrets ekonomi, eftersom alla vuxna deltagare borde ha rätt till sommarlovsgaranti. Det kan vi tyvärr inte som ett så här stort läger eftersom det vore också i praktiken omöjligt att kontrollera grunder till garantin. Vi beklagar osäkerheten för dem som inte får veta om sina sommarlov i januari.

Läs mer om avbokningsvillkoren.

Kan man annulera sin anmälan om man blir kallad till vapen- eller civiltjänst?

Kajo har bevärings- och civiltjänstskydd. Det är möjligt att annulera sin anmälan av dessa skäl fram till 15.5.. Det behövs ett skriftligt bevis om uppbåd. Läs mer om avbokningsvillkoren.

Kan någon annan delta i stället för mig om jag inte kan komma till Kajo?

Det är möjligt att byta deltagare fram till 15.5. Läs mer om avbokningsvillkoren.

Kajo har även tillgänglighetsgaranti. Vad innebär det?

Tillgänglighetsgarantin gäller situationer där deltagaren har ett sådant behov som lägerorganisationen trots sina försök inte kan tillfredsställa. Tillgänglighetsgarantin gäller även situationer där deltagaren behöver en assistent men assistenten inte kan komma med på lägret. Det är möjligt att annulera sin anmälan av dessa skäl fram till 15.5.2022 och det behövs ett läkarbevis om specialbehoven (man behöver inte skaffa ett nytt bevis för det här). Läs mer om avbokningsvillkoren.

Har Kajo ett maximiantal deltagare?

På Evois lägerområde ryms max 20 000 personer.

Om det finns flera deltagare från samma familj, kan man anmäla dem separat?

Ja, varje deltagare anmäls separat. Man kan även anmäla varje deltagare under olika månader.

AVGIFT

Hur mycket kostar det för att delta på Kajo?

Lägeravgiften för heltidsdeltagare är 250 euro. Övriga avgifter kan du läsa mera om på anmälningssidan.

I priset ingår:

  • Det mångsidiga dagsprogrammet på lägret, skräddasytt för varje åldersgrupp
  • De oförglömliga gemensamma kvällsprogrammen: öppningsceremonin, mittenfesten och avslutningsceremonin
  • En unik lägerupplevelse som man inte kan få på mindre läger
  • Fyra mål mat om dagen, kosthållet beaktar också specialdieter
  • En lägerhalsduk som minne av den nio dagar långa lägerupplevelsen
  • Ett säkert läger med eget lägersjukhus, första hjälpen och brandkår
  • Ett modernt och fungerande läger; tillräckligt med dass och duschar med varmt vatten, fungerande avfallshantering och möjlighet att ladda telefoner och andra nödvändiga apparater
  • Vänlig kundtjänst i frågor som berör Kajo både innan lägret samt under det, för såväl scoutkårer som enskilda deltagare och deras anhöriga

Hur betalar man avgiften?

Lägeravgiften betalas i samband med anmälningen. Läs mera om betalningssätten här.

Varför betalar roverscouter och äldre ledare som har uppdrag samma avgift som resten av deltagarna?

Scouting är frivillig verksamhet. De frivilliga som möjliggör Kajo betalar samma avgift som de övriga deltagarna. Även roverscouter och äldre ledare är en del av målgruppen och har därmed eget program på lägret. De som har uppdrag på lägret kan också söka om stipendium för deltagaravgiften.

Behöver assistenterna betala deltagaravgiften?

Assistenterna betalar en lika stor avgift som de övriga deltagarna. I många kommuner är det möjligt att söka om stöd för assistentens deltagaravgift från kommunen.

Kan specialgrupper (studerande, de arbetslösa…) få rabatt?

Nej. En försämrad ekonomi pga studier eller arbetslöshet är ett gott skäl till att söka om stipendium. Med stipendier försöker vi göra Kajo tillgänglig för alla.

Påverkar det avgiften om jag som vuxen logerar mig i familjebyn eller i lägerkåren?

Avgiften är densamma oberoende på logi.

Är det möjligt att få syskonrabatt?

Nej, men det är möjligt att söka om stipendium.

Ingår transport i lägeravgiften?

Transport till och från Kajo ingår inte i lägeravgiften. Det lönar sig att fråga din egen scoutkår om transport.

Gör Kajo vinst?

Lägerprojektet har budgeterats till nollresultat. Det vill säga att det är varken meningen att göra vinst eller förlust.

Vad utgör Kajos inkomster?

Kajos inkomster utgörs av deltagaravgifter, besökdagens förtjänster, försäljningsverksamhet (t. ex. lägerprodukter och caféer) och återsäljningen av tillbehör som skaffats till lägret.

Återbetalas deltagaravgiften om lägret annuleras pga. COVID?

Vi strävar efter att kunna återbetala deltagaravgiften till den anmälda i så stor del som möjligt, men i sin helhet skulle avgiften högst antagligen inte kunna återbetalas om lägret måste annuleras. Du kan läsa mera om detta i avbokningsvillkoren och Kajos andra coronameddelande.

I all vår beslutsfattning strävar vi efter att försäkra att om lägret måste avbokas så kan en möjligast stor del av deltagaravgiften återbetalas. För tillfället finns det inga sådana begränsningar för sommaren att Kajo inte skulel kunna ordnas. Den utvecklande situationen följs aktivt av såväl Kajos uppddragstagare som FS styrelse och kansli, i samarbete med myndigheterna.

Det är alltså omöjligt att garantera att hela deltagaravgiften kan återbetalas till deltagarna. Ett storläger är betydlig ansats för en frivilligorganisation. Finlands Scouter har inte en så stor riskkassa att ett hål så stort som Kajo skulle kunna fyllas ifall det värsta scenariot blev sant. I praktiken skulle en riskkassa samlas genom att förhöja medlemsavgifter. För att endast organisationen skulle bära den ekonomiska risken, borde alltså alla scouterna betala en höjd medlemsavgift under storlägersåren.

Stipendium / övrig ekonomisk stöd

Vem kan beviljas stipendium?

Stipendier beviljas på socioekonomiska grunder.  Läs mer om stipendierna.

Hurdana stipendier kan man söka om?

Stipendier kan sökas i två olika kategorier: 

  • 250 euro (hela deltagaravgiften), stipendiet kan endast ansökas för 12—22-åriga deltagare (födda år 2000–2010) 
  • 125 euro (hälften av deltagaravgiften), stipendiet kan ansökas för över 12-åriga deltagare (födda år 2010 eller tidigare) 

Läs mer om stipendierna.

När kan man söka om stipendium och när kommer beslutet?

Stipendierna söks i samband med anmälan (1.12.2021—2.2.2022). Efter denna tidpunkt är det inte längre möjligt att ansöka om stipendium.  Den som ansöker om stipendium betalar inte någon deltagaravgift i samband med anmälan. Stipendiebeslut meddelas direkt till deltagaren eller en minderårig deltagares vårdnadshavare senast 1.4.2022.

Kan man avboka sin anmälan om man inte får stipendium?

Ja, vid ett nekande eller sänkt stipendiebeslut kan man om man så önskar avboka sitt deltagande avgiftsfritt inom två veckor från det att man fått beslutet skriftligen på adressen kajo2022@partio.fi. Läs mer om stipendier och avbokningsvillkor.

Om man deltar tillsammans med sin assistent, vem ska söka om stipendiet?

Båda två kan såka om stipemdium. I många kommuner är det möjligt att söka om stöd för assistentens deltagaravgift från kommunen.

ATT DELTA PÅ LÄGRET / LÄGERSLIVET

Kan man delta på Kajo om man blir spejarscout och börjar sjätte klass nästa höst?

Det bestämmer scoutkåren. Kårens ledare har också bästa kunskaper för att beräkna om en blivande spejarscout är färdig för ett scoutläger på mer än en vecka.

Kan man delta på lägret i enstaka dagar?

Absolut! Läs mer om olika deltagningsmöjligheter på anmälningssidan.

Kan man avlägsna sig från lägret för en stund och komma tillbaka senare?

En underårig lägerdeltagare kan avlägsna sig från lägret på grund av exempelvis familjefest eller dylikt och komma tillbaka senare. Innan avgång ska det meddelas om avgången på servicepunkten och tillbakakomsten på samma sätt vid tillbakakomsten.

En underårig deltagare ska ha en vuxen med sig från lägerkåren till porten. Lägerkåren har alltid ansvar för sin egen styrka och därför ska eventuella avgångar och tillbakakomster alltid kommas överens om med barnets närmaste ledare.

En över 18-årig deltagare kan också avlägsna sig från lägret vid behov och komma tillbaka. Hen ska stämpla sig ut från lägret antingen vid porten eller deltagarservicepunkten. Det lönar sig att även meddela lägerkårens ledare och uppdragsgivare.

Observera att den första (15.7) och den sista (23.7)  lägerdagen är reserverade för busstrafik.

Består spejarscoutspatrullerna av personer från samma kår, eller kommer de från samma underläger eller hela lägret?

Spejarscoutspatrullerna består av personer från samma lägerkår. Explorerscoutspatrullerna består av ett bredare urval personer.

Har man tagit COVID i beaktande?

Vi litar på att Kajo kan ordnas som planerat. Lägerorganisationen följer tätt situationen och försöker planera hälsosäkra sätt för att förverkliga lägret. Kajo har en egen COVID-grupp som följer COVID-situationen i Finland och dess eventuella påverkan på lägret tas i beaktande med jämna mellanrum.

Enligt Finlands Scouters styrelses beslut ska alla över 16-åriga visa upp sitt coronapass på Kajo ifall saken fortfarande är aktuell vid lägrets tidpunkt och om lagen förmöjliggör att kräva coronapasset.

Kan man delta på Kajo om man inte har fått coronavaccination?

Enligt Finlands Scouters styrelses beslut ska alla över 16-åriga visa upp sitt coronapass på Kajo ifall saken fortfarande är aktuell vid lägrets tidpunkt och om lagen förmöjliggör att kräva coronapasset.

För tillfället kan man endast få coronapasset om man har varit sjuk med COVID-19 för max 6 månader sedan, om man har fått två vaccinationer eller med negativt coronatestresultat. Vad krävs för att få coronapass på sommaren vet vi ännu inte.

Ifall man inte kan delta på lägret på grund av att man inte har coronapass, återbetalas deltagaravgiften inte.

Kajos lägerorganisation uppmuntrar ändå alla som har möjligheten till det att ta coronavaccinationen i god tid före lägret. Tillsammans gör vi Kajo till ett hälsotryggt läger.

Varför behöver man coronapass för en evenemang som ordnas utomhus?

COVID-19 sprids även utomhus och det kommer att bli tusentals människor på Kajo. Vaccinationerna skydder mot sjukdomens allvarligare form. Om bruket av coronapass bestäms enligt virusläget och lagarna som gäller under tiden.

Behöver en 12-åring vara vaccinerad för att delta på Kajo?

För tillfället är åldersgränsen för coronapasset 16 år. Ifall det på sommaren är möjligt att kräva coronapass och åldersgränsen blir densamma, kräver vi inte att under 16-åringar ska visa upp coronapasset på lägret.

Kajos lägerorganisation uppmuntrar ändå alla som har möjligheten till det att ta coronavaccinationen i god tid före lägret. Tillsammans gör vi Kajo till ett hälsotryggt läger.

Ifall man får coronapasset med ett negativt testresultat som gäller i 72 h, ska det förnyas under lägret?

Vi kräver att man visar upp coronapasset då man kommer till lägret. Det ska inte kontrolleras på nytt under lägrets gång. Om det är möjligt att få coronapass med ett negativt testresultat på sommaren så räcker det för att få komma till lägret.

När och var ordnas Kajo?

Det egentliga lägret ordnas 15.—23.7.2022. Innan det ordnas byggningsläger och efter det egentliga lägret ordnas rivningsläger. Kajo ordnas på Evois friluftsområde nära Tavastehus.

Vem är Kajo för?

Den egentliga målgruppen för Kajos program är spejar-, explorer- och roverscouter. Beroende på scoutkår blir man spejarscout vid 12 eller 13 års ålder. Man kan delta på Kajo om man tillhör en spejarscoutsgrupp i sin scoutkår under lägeråret. Äldre ledare får tag i sin lägerupplevelse i olika lägeruppdrag.

Kan man delta på Kajo tillsammans med sin familj?

Absolut! Läs mera om familjedeltagandet på Kajo på familjedeltagarsidan.

Hur går det med uppdraget om man har med sig under spejarscoutsåldriga barn?

Det är möjligt att förhandla om olika deltidslösningar för uppdrag. Tips på olika lösningsmöjligheter har samlats på familjedeltagarsidan.

Hur logerar man sig på Kajo?

På Kajo logerar man sig i tält. Lägret är uppdelat i underläger som i sin tur är uppdelade i byar och byar i lägerkårer. En lägerkår består av spejar-, explorer- och roverscouter samt äldre ledare och eventuella under målsgruppsåldriga deltagare som logerar sig i lägerkåren tillsammans med sin famlij. I en lägerkår logeras  ungefär 100 personer och den består av åtminstone en naturlig scoutkår.

Firandet och tystnad på Kajo — hur mycket firas det och hur mycket får man vila?  

På Kajo ordnas det större och högljuddare program på fyra kvällar. Lägrets plan tar logi och ljudet från firandet i beaktande på så sätt att de inte skulle störa varandra. Visst vet nog alla som förut varit på Evois att ljud på Evois når och kan höras långt.

Vad gör man för att ingripa i mobbning?

På Kajo tillåts mobbning, trakasseri osv. av inget slag. Om mobbning eller dylikt uppstår kommer det att ingripas i. Lägerprojektet har egna trygghetspersoner som ingriper vid behov. Lägret kommer att ha regler som förbjuder fysiskt och psykiskt våld. Projektet har egna kanaler för att anmäla eventuella trakasseri- eller mobbningsfall. Med hjälp av lägrets säkerhet, läkning, lägerkårstöd osv. skapas det ett säkerhetsnätverk som hjälper till att få dessa saker behandlade så snabbt och effektivt som möjligt.

Stämmer det att en del av maten lagas i lägerkårer?

Nej, ingen mat lagas i lägerkårer.

UPPDRAGEN PÅ KAJO

När kan man söka om donaruppdrag?

Man kan ange sitt intresse för ett donaruppdrag i samband med anmälningen vid årsskiftet 2021—2022. Alla öppna uppdrag finns i uppdragsbörsen. Kolla listan och plocka upp det bästa uppdraget för dig själv!

Hurdana uppdrag får explorerscouterna?

Explorerscouter har ett två dagars uppdrag på Kajo. I sina uppdrag får de bekanta sig med hur lägret förverkligas. Det finns ett brett urval uppdrag från glassförsäljaren till bastuuppvärmare och assistent till lägercheferna.

Hurdana uppdrag utdelas på lägret?

Meningen är att möjligast många lägeruppdrag blir utdelade redan innan lägret. När det gäller ett så här stort projekt kommer det att uppstå behov för uppdrag även under lägret. Därför kommer Kajo att ha en arbetskraftsbyrå som förmedlar lediga uppdrag från lägerorganisationen till personer utan uppdrag. Meningen är att arbetskraftsbyrån även skulle fungera mobilt, det vill säga att man kan kolla lediga uppdrag på telefonen.

Hur delas uppdragen i olika åldersgrupper?

För roverscouter tar uppdragen upp 75 % av lägret och programmet 25 %. Explorerscouter har ett två dagars uppdrag och deltar i program resten av lägret. Äldre ledare är på uppdrag 100 % av lägret, men naturligtvis får de även lediga stunder!

Tar lägerkårsuppdrag upp 100 % av lägret? Kan en roverscout ha ett lägerkårsuppdrag? 

En roverscout kan ha ett lägerkårsuppdrag om kåren bestämmer så. Ett lägerkårsuppdrag tar upp 100 % av lägret. Det är dock eftersträvansvärt att en roverscout även får möjligheten att delta i roverscoutsprogrammet. En roverscout får också välja ett 100 % uppdrag i lägerorganisationen om hen så vill.

Måste alla vuxna ha ett uppdrag på lägret om de inte har ett updrag i lägerkåren?

Ja. Man kan söka om uppdrag i samband med anmälningen eller direkt genom uppdragsbörsen. En vuxen scout eller icke-scout kan ta hand om barn. Det räknas inte som ett uppdrag men är ändå en viktig uppgift. Det är möjligt att ta hand om barn på heltid om man på så sätt förmöjliggör att en eller flera andra kan ta andra uppdrag.

I vilka uppdrag logerar man sig utanför lägerkåren?

Vi utgår från att alla logerar sig tillsammans med sin egen scoutkår i lägerkåren. Uppdragets förperson meddelar om eventuell avvikande logi.

LÄGERKÅRER

Finns det en maximistorlek för lägerkåren?

Nej, i princip inte. Vi hoppas att även en stor scoutkår utforma en lägerkår i stället för flera. En stor lägerkår ska komma ihåg att sörja för att det finns tillräckligt med ledare i kåren.

Vad händer om lägerkåren blir under 100 personer efter anmälningen?

Vid behov förenas kåren med andra som också blivit under 100 personer eller inte ännu har format en lägerkår tillsammans med andra scoutkårer.

Kan en kår välja sitt underläger?

Vid kåranmälningen kan man ange önskemål, men det att bygga upp underläger är så pass mångfacetterat att vi kan inte lova uppfylla alla önskemål.

Vad är högsta prioriteten i placeringen av kårer?

Fysisk tilgänglighet.

Hur försäkrar man att ledare i lägerkåren orkar på lägret?

En av Kajos målsättningar är ett alla har en god och passligt stort uppdrag på lägret. Om en lägerkår består av märkbart flera än 100 personer, är det möjligt att ha flera personer i lägerkårens uppdrag.

Om yngre än målsgruppsåldriga (yngre än spejarscouter) logerar sig tillsammans med sina föräldrar i lägerkåren, hur ordnas deras program??

De deltar i programmet tillsammans med sin vårdnadshavare. Programmet ordnas av familjebyn Hiukkanen.

Vad gör man om någon har både uppdrag i lägerkåren och barn yngre än spejarscouter?

Under målsgruppsåldriga personer kan inte delta i Kajos egentliga programdalar och kan därmed inte tas med dit.Om vårdnadshavaren går med deltagarna till programmet, måste någon annan ta hand om barnen i lägret under tiden. En vuxen kan ta hand om flera barn samtidigt.

Måste lägerkåren stå för några byggnader på lägerkårens område och får man material för dessa från lägret?

Man får slanor för bygget från lägerorganisationen. Varje lägerkår borde ha en lägerport, roskisar och vattenplatser. Därtill finns det en massa frivilliga byggnader, som t. ex. anslagstavla, hängare för bestick, osv.

Är det möjligt för en lägerkår eller någon som logerar sig i familjebyn att bringa saker till lägerområdet innan lägret börjar?

Det är möjligt på torsdag den 14.7. Vidare anvisningar kommer närmare lägret.

LÄGERPRODUKTER

Får deltagarna lägerhalsduk och -märke?

Absolut! Lägermärke, -halsduk och armband ingår i lägeravgiften.

Kan man köpa andra slags lägerminnen från Kajo?

Ja, man kan köpa Kajos lägerprodukter frånnätbutiken innan lägret och från lägerbutiken underlägret.

Skip to content