Lägerkår

"Lägerkår" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Bildande av lägerkåren

Lägerkåren kan vara en naturlig scoutkår eller en samling av olika scoutkårer. Storleken av en lägerkår på Kajo är cirka 100 personer, hellre drygt 100 än färre. Vi rekommenderar att en scoutkår bildar en stor lägerkår istället för två små. Lägerkåren kan innefatta scoutkårer från olika delar av landet, men kan även inkludera internationella gäster.

De som tillsammans ansvarar för att leda en lägerkår är: lägerkårchef, lägerprogramchef och lägeruppdragschef, varav minst en ska ha gått scoutledargrundutbildningen och ha en fullmakt. Som stöd innan och under lägret har ni lägercoacherna och underlägercheferna. Dessa uppdrag, och även spejarlotsens uppdrag, är heltidsuppdrag under lägret.

Allmänna rådet är att i en lägerkår ska man ha en minst en 18-åring ledare på tio lägerdeltagare. Det är även bra att ha minst en 22-årig ledare på 50 lägerdeltagare. Vi rekommenderar att det på 16 spejarscouter finns minst en spejarlots och att det i varje spejarpatrull finns 4–8 spejarscouter. Ifall det finns ungdomar med behov av särskilt stöd ska det tas hänsyn till detta i antalet spejarlotsar.

I varje lägerkår ska det finnas minst en ansvarig för första hjälpen och en trygghetsperson. Dessa uppdrag genomförs parallellt med sitt egentliga uppdrag. Explorerlotsarna kommer från lägerorganisationen. Alla över 15 (förutom eventuella spejarscouter) år i lägerkåren ska ha genomfört och i kraft Tryggt Tillsammans -utbildning före lägret.

Varje lägerkår får en lägercoach, vars uppgift är att stötta lägerkåren i uppdragen och som förmedlar information till kårerna. Efter att anmälan är stängd, under februari-mars, får man reda på lägerkårernas lägercoacher, underläger och underlägerscheferna.

Lägerkår uppdrag

Lotsarna som stöd för lägerkårerna 

Lotsande förverkligas på ett helt nytt sätt på Kajo. Spejarlotsarna rekryteras från lägerkårerna och som stöd i deras uppdrag har de en spejarlotsbas. Explorerlotsarna rekryteras av lägerorganisationen och explorerpatrullerna sätts ihop av explorerscouter från olika lägerkårer i samma underläger, utifrån explorernas önskemål. Lotsande av roverscouter sker i roverpatruller utifrån vilket uppdrag man valt, vilka innebär även roverlotsarna som lägerorganisationen rekryterat. Lotsbaserna finns som stöd för spejar- och explorerlotsarna.

Lotsarnas uppdrag är att stötta patrullens medlemmar i deras uppdrag och vardagen under lägret. För lotsarna erbjuds även egna aktiviteter, möjlighet för utbildning, tillbringa tid med andra lotsar och få stöd av sin egna lotsbas. Lotsande börjar redan före lägret i form av möten tillsammans med patrullerna och lotsen. Sista mötet anordnas under hösten efter lägret.

Mera om lotsarnas uppdrag kan du  också läsa från nyheter: “Förändringar i lotsuppdrag på Kajo“. 19.12.2021

Uppdrag i lägerkåren

Lägerkårchef

Lägerkårchefens uppgift är att möjliggöra en möjligast likvärdig lägerkårupplevelse för varje deltagare. Lägerkårchefen ansvarar för att vardagen i lägerkåren fungerar, lägrets tidtabeller och regler följs och informationen når alla i lägerkåren. Före Kajo är det lägerkårchefens uppgift att sköta om kontakten mellan de kårer som bildar lägerkåren.

Av lägerkårchefen förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • Tidigare erfarenhet av scouting och ledarskap.
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Up-to-date kunskaper i första hjälpen
 • Avlagd Tryggt tillsammans -utbildning.

Lägerkårens lägercoach gör handslag med lägerkårchefen. Uppdraget räcker våren 2022 – hösten 2022.

Lägeruppdragschef

Lägeruppdragschefen ansvarar för den egna lägerkårens deltagares uppdrag och deltagarnas ork i uppdragen. Lägeruppdragschefen vet när lägerkårens explorer- och roverscouter behöver närvara i sina uppdrag och ser till att alla utför sina uppdrag vid rätt tidpunkt. Lägeruppdragschefen ansvarar också för lägerkårdeltagarnas ork i uppdragen och fungerar som stöd. Lägeruppdragschefens uppgift före lägret är att se till att alla i lägerkåren har ett lämpligt uppdrag under lägret. Lägerkårchefen ansvarar även för lägerkårens ledarrekreation och avtackande.

Av lägeruppdragschefen förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • Tidigare erfarenhet av scouting
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Up-to-date kunskaper i första hjälpen
 • Avlagd Tryggt tillsammans-utbildning.

Lägerkårens lägercoach gör handslag med lägeruppdragschefen. Uppdraget räcker våren 2022 – hösten 2022.

 Lägerprogramchef

Lägerprogramchefen ansvarar för lägerkårens deltagande i arrangerat program, och kan också berätta vilket tidtabellslöst program som erbjuds. Lägerprogramchefen vet på vilket program spejarscouterna ska vara vilken dag. Dessutom känner lägerprogramchefen till explorer- och roverscouternas program och kan hjälpa dem med utmaningar i det.

Lägerprogramchefen ser tillsammans med spejar- och explorerlotsen till spejar- och explorerscoutpatrullernas välmående och patrullindelning. Lägerprogramchefen ansvarar tillsammans med lägerkårchefen för att lägerkåren hålls med i programmets tidtabell. Lägerprogramchefen ser före lägret till att lägerkåren har med sig allt material som behövs för programmen.

Av lägerprogramchefen förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • Tidigare erfarenhet av Finlands Scouters åldersgruppsprogram.
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Up-to-date kunskaper i första hjälpen
 • Avlagd Tryggt tillsammans -utbildning

Lägerkårens lägercoach gör handslag med lägerprogramchefen. Uppdraget räcker våren 2022 – hösten 2022.

FH-ansvarig

FH-ansvarig ansvarar för lägerkårens första hjälp beredskap vid sidan av ett annat uppdrag. Före lägret säkerställer FH-ansvarig att lägerkåren har med sig up-to-date och tillräcklig första hjälp utrustning. Som FH-ansvarig rekommenderas att välja en person som har möjlighet att vid sidan av sitt uppdrag finnas mer närvarande i den egna lägerkårens vardag.

Av FH-ansvarig förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • FH 1 eller motsvarande uppgifter (gärna även FH2)
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Avlagd Tryggt tillsammans-utbildning.

Lägerkårchefen gör handslag med FH-ansvarig. Uppdraget räcker våren 2022 – sommaren 2022.

Spejarlots 

Spejarlotsen ser till att lägerkårens spejarscouter blir lotsade och att de orkar. Spejarlotsen arbetar i tätt samarbete med lägerprogramchefen. Spejarlotsen lyssnar till spejarscouternas fiilisar, utmanar dem att tänka själv och uppmuntrar dem att delta. Spejarlotsen fungerar även som spejarnas stöd i lägervardagen och vet hurdant program lägret erbjuder spejarscouter.

 Som stöd för spejarlotsarna finns underlägrens spejarlotsbasar, som även handleder och utbildar lotsat i deras uppdrag. Det är bra för spejarlotsen att känna till spejarnas åldersgruppsprogram och de spejarscouter som deltar i lägret. I lägerkåren fungerar en spejarlots per ungefär tolv spejarscouter. Spejarpatrullerna rekommenderas bestå av 4–8 personer, så en spejarlots har 1–3 patruller att lotsa.

Av spejarlotsen förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • Tidigare erfarenhet av spejarscouter
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Up-to-date kunskaper i första hjälpen
 • Avlagd Tryggt tillsammans-utbildning.

Spejarlotstbasen gör handslag med spejarlotsen. Uppdraget räcker våren 2022 – sommaren 2022.

Trygghetsperson

Trygghetspersonen stöder och tar hand om lägerkårens psykiska och fysiska säkerhet, vid sidan av ett annat uppdrag. Före lägret säkerställer trygghetspersonen att alla över 15-åriga lägerkårsdeltagare har avlagt Tryggt tillsammans-utbildning – redan innan deltagandet i Kajo. Det är bra om personen som väljs till uppdraget har tidigare erfarenheter av att sköta uppdraget som trygghetsperson. Trygghetspersonen bör vara bekant och en synlig person i lägerkåren, så att tröskeln att ta kontakt med hen är möjligast låg.

Av trygghetspersonen förväntas:

 • Minst 18 års ålder
 • Kännedom om Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter
 • Up-to-date kunskaper i första hjälpen
 • Avlagd Tryggt tillsammans -utbildning.

Lägerkårchefen gör handslag med trygghetspersonen. Uppdraget gäller våren 2022 – sommaren 2022.

Skip to content