Villkor för avbokning

"Villkor för avbokning" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

 VILLKOR FÖR ANMÄLAN, DELTAGANDE OCH AVBOKNING KAJO 2022  

Dessa villkor gäller alla lägerdeltagare, med undantag av medlemmar i utländska scoutorganisationer. Det finns egna separata villkor för medlemmar i utländska scoutorganisationer.

Villkoren som pdf-fil

ANMÄLAN   

Anmälan till lägret Kajo 2022 pågår 1.12.2021–2.2.2022. Anmälan sker i scoutregistret Kuksa och deltagaravgiften betalas i samband med anmälan som e-betalning. Endast anmälningar som görs via Kuksa och som betalas i samband med anmälan beaktas, med undantag av stipendiesökande (se punkten stipendier). Anmälan är bindande omedelbart efter att deltagaravgiften har betalats. Arrangören av evenemanget har rätt att (t.ex. om myndighetsföreskrifter så kräver) begränsa det maximala antalet deltagare i evenemanget. 

Över 18-åringar kan anmäla sig till enstaka lägerdagar (dagläger) fram till 15.5.2022. Alla anmälningar görs via scoutregistret Kuksa. Dagslägeravgiften berättigar till 24 timmars deltagande inklusive måltider från lunch på ankomstdagen till frukost på avresedagen, lägerprogrammet och inkvartering i eget tält. 

Transporter till lägret ingår inte i priset.  

En deltagare som är under 18 år anmäls av vårdnadshavaren med sina vårdnadshavarkoder. I frågor kring att skapa vårdnadshavarkoder kan scouten eller dennes vårdnadshavare kontakta personen som sköter kårens medlemsregister.  

STIPENDIER  

Deltagaren kan ansöka om stipendium som stöd för deltagandet i lägret. Stipendierna söks i samband med anmälan (1.12.2021–2.2.2022). Efter denna tidpunkt är det inte längre möjligt att ansöka om stipendium.  

Stipendieansökningarna är konfidentiella och behandlas av en stipendiegrupp som är fristående från lägerorganisationen. Deltagaren ger sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till stipendiegruppen i samband med ansökan. Stipendierna beviljas enbart utifrån de uppgifter som antecknats i ansökan. Inga bilagor behövs.  

Stipendier kan sökas i två olika kategorier: 250 euro (hela lägeravgiften) och 125 euro (hälften av lägeravgiften). Stipendiet som beviljas kan vara av annan storlek än stipendiet som söks. Stipendiet kan emellertid inte vara större än beloppet man ansöker om eller större än deltagarens deltagaravgift.  

Stipendiebeslut meddelas direkt till deltagaren senast 1.4.2022. Den som ansöker om stipendium betalar inte någon deltagaravgift i samband med anmälan. Vid ett nekande eller sänkt stipendiebeslut kan man om man så önskar avboka sitt deltagande avgiftsfritt inom två veckor från det att man fått beslutet skriftligen på adressen kajo2022@partio.fi. Om stipendiet inte täcker hela deltagaravgiften, debiteras deltagaren skillnaden mellan deltagaravgiften och stipendiet. 

SJUKDOMSFALL, AVBOKNINGSSKYDD OCH FLYTTNING AV ANMÄLAN 

Vid sjukdoms- eller olycksfall återbetalas inte deltagaravgiften, men för att täcka avgiften är det möjligt att ansöka om ersättning, i första hand hos det egna försäkringsbolaget eller i andra hand från scoutförsäkringen (https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/). 

Sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet gäller fram till 15.5.2022. Sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet innebär rätt att avboka lägerdeltagandet eller förkorta deltagandetiden om sommarjobb eller tjänstgöring sammanfaller med lägret och gör att man inte har möjlighet att delta i lägret. Sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet omfattar lägerdeltagaren som ansökt om det och personens barn under målgruppsåldern (0–11 år). För att avboka deltagandet behövs ett fritt formulerat intyg av arbetsgivaren, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen. I fråga om sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet återbetalas deltagaravgiften till deltagaren. Om lägerdeltagandet i det här fallet förkortas återbetalas skillnaden mellan den ursprungliga och den nya lägeravgiften. 

Tillgänglighetsgarantin gäller fram till 15.5.2022. Tillgänglighetsgarantin berättigar till avbokning av lägerdeltagande i en situation där lägerdeltagaren har ett tillgänglighetsbehov som Kajos lägerorganisation trots försök inte kan tillgodose. Tillämpning av tillgänglighetsgarantin förutsätter alltid att deltagaren skriftligt kontaktar Kajos organisation på adressen kajo2022@partio.fi och meddelar sitt tillgänglighetsbehov. Kajos organisation har alltid i första hand rätt att sträva efter att tillgodose tillgänglighetsbehovet och deltagaren är skyldig att medverka i ärendet genom att kommunicera med Kajos organisation och försöka hitta en lösning i samarbete. Kajos organisation har rätt att ensam avgöra om tillgänglighetsbehovet är nödvändigt och om Kajos åtgärder för att tillgodose det är tillräckliga. Tillgänglighetsgarantin gäller dessutom i en situation där en lägerdeltagare behöver en assistent på lägret, men det trots allt inte är möjligt att få en assistent till lägret. För att tillgänglighetsgarantin ska kunna tillämpas krävs alltid ett läkarintyg eller motsvarande intyg över lägerdeltagarens särskilda behov. I fråga om tillgänglighetsgarantin återbetalas deltagaravgiften till deltagaren. 

I fråga om sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet samt tillgänglighetsgarantin, om ett stipendium har beviljats för deltagandet, återbetalas den andel av deltagaravgiften som ingår i stipendiet inte till deltagaren. Den ersätts inte heller på annat sätt. Därmed återbetalas endast den andel av deltagaravgiften som deltagaren själv betalat, om stipendiet inte har täckt hela deltagaravgiften. 

Det är möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 15.5.2022. Den som överför lägerdeltagandet ansvarar själv för att hitta en ersättande deltagare och för att sköta deltagaravgiften tillsammans med den nya deltagaren på önskat sätt. Finlands Scouter / Kajo-lägerorganisationen fakturerar inte den nya deltagaren och kompenserar inte den ursprungliga deltagaren avgiften. Lägerdeltagandet kan överföras endast till anmälan som gäller samma tidsperiod och samma avgiftsklass.  Om deltagaren som uteblir har ett barn under målgruppsåldern (0–11 år), kan barnets deltagande avbokas och barnets deltagaravgift återbetalas. Om den ersättande deltagaren har ett barn under målgruppsåldern (0–11 år), kan barnet anmälas till lägret i samband med överföringen. Om du inte lyckas överföra deltagandet till en annan person, vänligen avboka deltagandet genom att kontakta projektbyrån kajo2022@partio.fi. Deltagaravgiften återbetalas inte.  

Alla avbokningar och ändringar enligt dessa villkor i anmälningar som redan gjorts meddelas till adressen kajo2022@partio.fi 

DELTAGARAVGIFT OCH BETALNINGSVILLKOR  

Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan som e-betalning.  

Av stipendiesökandena faktureras deltagaravgiften efter att stipendiebeslutet har meddelats, om stipendiet inte täcker hela deltagaravgiften. Fakturan skickas direkt till varje deltagare i enlighet med det faktureringssätt som fastställts i Kuksa. Betalningstiden för stipendiesökandenas faktura är 14 dygn. 

En betald deltagaravgift är en förutsättning för tillträde till lägerområdet. Betalda deltagaravgifter återbetalas inte av orsaker som beror på deltagaren, utom i fråga om fall som omfattas av sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskyddet samt tillgänglighetsgarantin.  

PERSONLIG ASSISTENT PÅ LÄGRET  

Det är möjligt att delta i Kajo med en personlig assistent.  

Vid anmälan av assistenter tillämpas samma villkor och praxis som när det gäller andra som deltar i lägret. Assistenterna betalar en normal faktura för deltagaravgiften. Vi vill uppmuntra assistenternas arbetsgivare att betala fakturan.  

OM EN DELTAGARE AVLÄGSNAS ELLER AVLÄGSNAR SIG FRÅN LÄGRET 

I en situation där en deltagare orsakar fara eller allvarlig olägenhet för sig själv och/eller andra lägerdeltagare, kan en myndig deltagare skickas hem på egen bekostnad mitt i lägret. Då återbetalas inte deltagaravgiften. I fråga om en minderårig deltagare kallas vårdnadshavaren att hämta deltagaren från lägret. Deltagaravgiften återbetalas inte heller i detta fall.   

Kajo är ett rusmedelsfritt läger. Det är absolut förbjudet att ha med sig, inneha och förtära alkohol eller narkotika på lägerområdet eller annars under lägret. I förbudet ingår också att anlända berusad till lägret och att uppträda berusad i övrigt. Man ingriper omedelbart i innehav och förtäring av alkohol eller narkotika. När det gäller minderårigas användning eller innehav av alkohol eller narkotika görs en barnskyddsanmälan och man kontaktar vårdnadshavarna som ombeds att hämta deltagaren. Deltagaravgiften återbetalas inte i ovan beskrivna situationer. En myndig deltagare skickas hem på egen bekostnad mitt i lägret och deltagaravgiften återbetalas inte.  

Användning och innehav av narkotika är ett brott som alltid också polisanmäls.    

Om deltagaren avbryter lägret genom eget beslut eller vårdnadshavarens beslut, återbetalas inte deltagaravgiften.  

CORONAVIRUSET 

Av orsaker som direkt eller indirekt beror på coronaviruset eller för att förhindra att det sprids har Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry enligt eget övervägande rätt att (i) ändra ett evenemang, inklusive dess innehåll, organiseringssätt, tidpunkt, varaktighet och plats, och (ii) avbryta ett evenemang. Dessutom, om evenemanget inte kan ändras eller flyttas med rimliga arrangemang eller om det på grund av coronavirusets framskridande inte är ändamålsenligt eller tryggt, har Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry rätt att inhibera evenemanget. Om evenemanget måste inhiberas eller avbrytas eller om evenemanget flyttas till en tidpunkt som inte passar deltagaren, återbetalas deltagaravgiften till deltagaren minus den andel som redan bundits till att ordna evenemanget och som inte kan fås tillbaka av betalningsmottagaren eller i sista hand av försäkringsbolaget.  

Om deltagaren fått ett stipendium som helt eller delvis täcker kostnaderna för deltagandet, återbetalas inte den andel av deltagaravgiften som ingår i stipendiet till deltagaren och den ersätts inte på något annat sätt. Således är det inte möjligt att utnyttja stipendiet vid andra evenemang eller i Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:s övriga verksamhet eller utanför den. Stipendiet kan överföras till en del av en eventuell ny tidpunkt för evenemanget, men om en överföring till en ny tidpunkt inte passar deltagaren, kan stipendiet inte användas för andra evenemang eller ändamål. Om stipendiet har täckt endast en del av deltagaravgiften, återbetalas den andel deltagaren betalat, det vill säga skillnaden mellan stipendiet och deltagaravgiften, på samma villkor som till de deltagare som har betalat hela deltagaravgiften själva utan stipendium.  

FORCE MAJEURE / INHIBERING AV LÄGER AV ANNAN ORSAK ÄN CORONAVIRUSET 

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry svarar inte för ändring eller skada som beror på ett hinder som står utanför Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:s skäliga påverkansmöjligheter och som Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry inte skäligen kan förutsättas ha beaktat vid anmälningstidpunkten och vars följder Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry inte heller skäligen skulle ha kunnat förhindra, såsom krig, uppror, global pandemi (exklusive coronaviruspandemin), en myndighetsåtgärd eller rekommendation som hindrar genomförandet, strejk eller motsvarande undantagstillstånd i Finland. Till dessa situationer hör också skador som orsakas av naturfenomen, såsom skogsbrand eller orkan, som inträffat i synnerhet på evenemangets område eller i dess omedelbara närhet och som hindrar att evenemanget arrangeras. I en sådan situation har Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry enligt eget övervägande rätt att inhibera, avbryta eller ändra ett evenemang, inklusive dess innehåll, organiseringssätt, tidpunkt, varaktighet och plats. Om evenemanget måste inhiberas eller avbrytas eller om evenemanget flyttas till en tidpunkt som är olämplig för deltagaren återbetalas deltagaravgiften till deltagaren minus den andel som redan bundits till att ordna evenemanget och som inte kan fås tillbaka av betalningsmottagaren eller i sista hand av försäkringsbolaget. 

Om deltagaren fått ett stipendium som helt eller delvis täcker kostnaderna för deltagandet, återbetalas inte den andel av deltagaravgiften som ingår i stipendiet till deltagaren och den ersätts inte på något annat sätt. Således är det inte möjligt att utnyttja stipendiet vid andra evenemang eller i Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:s övriga verksamhet eller utanför den. Stipendiet kan överföras till en del av en eventuell ny tidpunkt för evenemanget, men om en överföring till en ny tidpunkt inte passar deltagaren, kan stipendiet inte användas för andra evenemang eller ändamål. Om stipendiet har täckt endast en del av deltagaravgiften, återbetalas den andel deltagaren betalat, det vill säga skillnaden mellan stipendiet och deltagaravgiften, på samma villkor som till de deltagare som har betalat hela deltagaravgiften själva utan stipendium. 

Om du har frågor om anmälnings-, deltagande- och avbokningsvillkoren, kontakta kajo2022@partio.fi  

Skip to content