Stipendier

"Stipendier" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Deltagarna eller deltagarens vårdnadshavare har meddelats om stipendiebesluten. Den som fått nekande eller sänkt stipendiebeslut kan om man så önskar avboka sitt deltagande avgiftsfritt inom två veckor från det att man fått beslutet skriftligen på adressen kajo2022@partio.fi. Om du inte fått beslut, ta omedelbart kontakt med kajo2022@partio.fi.

Stipendium för deltagaravgiften 

Kajo strävar efter att vara så tillgängligt som möjligt. Stipendierna möjliggör lägerdeltagande för en större grupp deltagare.  

Stipendier beviljas främst på ekonomiska grunder. Även sådana sociala grunder som påverkar ansökarens ekonomiska situation tas i beaktande.  

Man kan få stöd för hobbyverksamhet även från följande:

 • De som är beviljade utkomststöd kan ansöka om kompletterande utkomststöd för hobbyverksamhet via sin hemkommuns socialtjänst.
 • Tukikummit-stiftelsen delar ut bistånd via Kyrkans diakonifond. Kontakta diakoniarbetaren i din lokala församling för information gällande ansökan av biståndet.
 • Organisationer som Hope ry och Rädda Barnen rf beviljar också understöd för hobbyverksamhet.

Så här ansöker du om stipendium i Kuksa: 
Fyll i anmälningsblanketten för Kajo. Ansök om stipendium genom att trycka på knappen ”Anmäl och ansök stipendium”. Då kommer du åt att fylla i stipendieansökan.  

Information om stipendier 

Deltagaren kan ansöka om stipendium som stöd för deltagandet i lägret. Stipendierna söks i samband med anmälan (1.12.2021-2.2.2022). Efter denna tidpunkt är det inte längre möjligt att ansöka om stipendium.  Den som ansöker om stipendium betalar inte någon deltagaravgift i samband med anmälan. För under 18-åriga deltagare fyller vårdnadshavaren i ansökan. 

Stipendier kan sökas i två olika kategorier: 

 • 250 euro (hela deltagaravgiften), stipendiet kan endast ansökas för 12–22-åriga deltagare (födda år 2000–2010) 
 • 125 euro (hälften av deltagaravgiften), stipendiet kan ansökas för över 12-åriga deltagare (födda år 2010 eller tidigare) 

Stipendier kan endast ansökas av deltagare som har betalt scouternas medlemsavgift och som deltar i hela lägret. Yngre än 12-åringar beviljas ej stipendium. Stipendiet kan inte vara större än beloppet man ansöker om. En deltagare som ansökt stipendium för hela deltagaravgiften kan beviljas hälften av deltagaravgiften. Stipendier är inte beskattningsbar inkomst och påverkar inte ansökarens eller familjens studiebidrag eller inkomststöd. 

Stipendieansökningarna är konfidentiella och behandlas av en stipendiegrupp som är fristående från lägerorganisationen. Deltagaren ger sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till stipendiegruppen i samband med ansökan. Stipendierna beviljas enbart utifrån de uppgifter som antecknats i ansökan. Inga bilagor behövs. 

Stipendiebeslut meddelas direkt till deltagaren eller en minderårig deltagares vårdnadshavare senast 1.4.2022. Vid ett nekande eller sänkt stipendiebeslut kan man om man så önskar avboka sitt deltagande avgiftsfritt inom två veckor från det att man fått beslutet skriftligen på adressen kajo2022@partio.fi. Om stipendiet inte täcker hela deltagaravgiften, debiteras deltagaren skillnaden mellan deltagaravgiften och stipendiet. Felaktiga uppgifter i ansökan kan leda till att stipendiet återkrävs.  

Lägrets avbokningsvillkor hittar du här.

Frågor på ansökningsblanketten för stipendier

Då du som vårdnadshavare fyller i blanketten åt en minderårig deltagare, besvara frågorna som deltagaren trots att texterna hänvisar till “du” eller “din”. Om du inte beviljas det stipendiebelopp du ansökt om, kan du annullera ditt deltagande. Annulleringen bör ske skriftligt inom två veckor från att stipendiebeslutet delgetts dig. 

Jag vill ansöka om stipendium till Kajo. Jag är medveten om kriterierna: 12-22 åringar (födda 2000-2010) kan beviljas stipendium för 250 € eller 125€. Äldre än 22-åringar (födda år 2000 eller tidigare) kan endast beviljas 125€ stipendium. Yngre än 12-åringar (födda senare än 2010) beviljas ej stipendier. Stipendier kan endast ansökas av deltagare som deltar hela lägret.  

1. Vilket belopp för stipendium ansöker du om?  

 • 250 euro (hela deltagaravgiften), stipendiet kan endast ansökas av 12-22 åringar (födda år 2000-2010) 
 • 125 euro (halva deltagaravgiften), stipendiet kan ansökas av över 12-åriga deltagare (födda år 2010 eller tidigare).  

Med hushåll menas alla de personer som bor och delar måltider på samma adress eller delar på annat sätt på inkomsterna. Studerande som delar lägenhet med t.ex. andra studerande, bildar alla enskilda hushåll. Barn och deras närvårdare bildar däremot tillsammans ett hushåll. Besvara alla frågor enligt födelseårtal. 

2. Hur många 0-6 åriga barn (födda 2016-2022) ingår i hushållet?  

3. Hur många 7-12 åriga barn (födda 2010-2015) ingår i hushållet?  

4. Hur många 13-17 åriga barn (födda 2005-2009) ingår i hushållet?  

5. Hur många myndiga barn (födda 2004 eller tidigare) ingår i hushållet?  

6. Hur många myndiga vårdnadshavare (födda 2004 eller tidigare) ingår i hushållet?  

Gemensamma intäkter kan t.ex. bestå av: 

 • löneinkomster 
 • företagarinkomster 
 • kapitalinkomster (t.ex. hyresintäkter i ägd bostad, aktieutdelning och försäljningsvinst) 
 • inkomststöd och förmåner (t.ex. studiestöd, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag, pension, arbetslöshetsförmån)

(Exempel: Båda vårdnadshavarnas nettoinkomst är 1100 euro/månad. Därtill får familjen 200 euro/månad barnbidrag för två barn. Den årliga inkomsten är då ca 28 800 euro (1100 *12 + 1100 *12 + 200*12). 

7. Vilka är hushållets gemensamma intäkter år 2021? Räkna ihop samtliga familjemedlemmars nettoinkomster. Uppge summan ni har till förfogande efter skatt.  

 • Under 10 000 euro/år 
 • 10 000 – 12 000 euro/år 
 • 12 001 – 15 000 euro/år 
 • 15 001 – 18 000 euro/år 
 • 18 001 – 22 000 euro/år 
 • 22 001 – 26 000 euro/år 
 • 26 001 – 30 000 euro/år 
 • 30 001 – 35 000 euro/år 
 • 35 001 – 40 000 euro/år 
 • 40 001 – 50 000 euro/år 
 • 50 001 – 60 000 euro/år 
 • över 60 001 euro/år

Kryssa för de påståenden som påverkar ditt hushåll. 

8. Följande påståenden påverkar mitt hushåll:  

 • Mitt hushåll inkluderar familjemedlem som har en funktionsnedsättning (över 70%), är långtidssjukskriven eller kräver regelbunden vård på sjukhus. 
 • I mitt hushåll har någon genomgått en konkurs under åren 2020-2022 eller är beviljad skuldsanering. 
 • Mitt hushåll har under åren 2020-2022 belastats av en stor oförväntad skada som påverkar vårt boende (vattenskada, mögel etc.) 
 • Minst en person i mitt hushåll får inkomststöd eller sjukpension. 
 • Familjen består av ensamförsörjare med minderåriga barn. 
 • Ansökande är studerande på heltid. 

9. Hur många yngre än 18 åriga (födda 2005 eller senare) personer från hushållet deltar i Kajo-lägret?  

10. Hur många vuxna (födda 2004 eller tidigare) personer från hushållet deltar i Kajo-lägret?  

11. Finns det något annat som påverkar ditt behov av ett stipendium?  

Jag godkänner att SP-FS behandlar uppgifterna konfidentiellt. Felaktiga uppgifter i ansökan kan leda till att stipendiet återkrävs. Jag försäkrar att mottagaren är berättigad ett stipendium. Jag är medveten om att jag endast kan inhibera deltagandet om jag inte beviljas det belopp jag ansökt om.  

Skip to content